A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Division by zero

Filename: public/Readmore.php

Line Number: 38

Backtrace:

File: /home2/gdskkjsdb/public_html/application/controllers/public/Readmore.php
Line: 38
Function: _error_handler

File: /home2/gdskkjsdb/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Bahasa Sunda - Pa Kalis | SMK YASPIF CIBUAYA - KARAWANG

SMK YASPIF CIBUAYA - KARAWANG

Jl. H. Moch. Toyib No. 220 Cibuaya – Karawang 41356

SMK BISA.. SMK HEBAT..

Bahasa Sunda - Pa Kalis

Kamis, 08 April 2021 ~ Oleh Admin SMK Yaspif Cibuaya ~ Dilihat 29 Kali

SOAL US Bahasa Sunda 2021

Guru Mapel : Kalis Umar Hasan

Kelas : XII

 

1. Adat kebiasaan atawa tali paranti anu turun tumurun ti karuhun anu masih dilaksanakeun dina pakumbuhan masarakat disebutna .....

 1. Warisan
 2. Tradisi sunda
 3. Budaya
 4. Etika
 5. Tatakrama

2. Karangan atawa wacana anu eusina ngajentrekeun hiji objek, kumaha prosesna, tujuanana, jeung gunana disebut karangan.....

 1. Pedaran
 2. Frosa
 3. Kelompok
 4. Individu
 5. Seremonial

3. Puji teu kendat urang sanggakeun ka gusti nu maha suci. Puja salawasna urang sanggakeun ka Alloh nu maha kawasa. Solawat sinareng salam, mugi langgeng ngocong ngagolontor ka junjunan alam, nabi anu mulya , nabi Muhammad SAW.

 1. Panutup biantara
 2. Eusi biantara
 3. Bubuka biantara
 4. Bubuka jeung panutup biantara
 5. Bubuka jeung eusi biantara

4. Sakitu nu kapihatur, hapunten bilih aya nu pondok nyogok panjang nyugak, bobo sapanon carang sapakan, langkung saur bahe carek, hapunten anu kasuhun, jembar panghampura anu diteda.

Paragraf diluhur ka asup kana.....

 1. Panutup biantara
 2. Bubuka jeung panutup biantara
 3. Eusi biantara
 4. Bubuka jeung eusi biantara
 5. Bubuka biantara

5. Eusi biantara diuna acara paturay tineng kelas XII nyaeta, Iwal.....

 1. Ngawilujengkeun ka nu rek ninggalkeun sakola
 2. Ngadu’akeun sangkan bisa neruskeun sakola ka nu leuwih luhur
 3. Nembrakkeun rasa sedih pedah rek pisah
 4. Ngahaturkeun ka para bapak jeung ibu guru
 5. Menta bekel keur neruskeun sakola kanu leuwih luhur

6. Ragam basa resmi tina kecap “abdi” atawa “kuring” nyaeta.....

 1. Saderek
 2. Pengersa
 3. Dewek
 4. Salira
 5. Simkuring

7. Salah sahiji karya sastra anu ka asup kana wanda puisi nyaeta.....

 1. Carpon
 2. Novel
 3. Esey
 4. Sajak
 5. Bahasan

8. Basa lemes keur kecap “indung kuring”....

 1. Pun ibu
 2. Pun biang
 3. Pun mamah
 4. Pun mimih
 5. Pun indung

9. Jalma anu ahli biantara disebut...

 1. Operator
 2. Orator
 3. Profėsor
 4. Doktor
 5. Khotib

10. Naon hartina babasan iyeu “amis budi”.....

 1. Galak kabatur
 2. Bageur kabatur
 3. Nyaah kabatur
 4. Ikhlas
 5. Babari kabatur

11. Goong nabeuh maneh....

 1. Ngagulkeun diri batur
 2. Ngagulkeun diri sorangan
 3. Hade tingkahlaku jeung omongan
 4. Ninggalkeun pagawean anu baku
 5. Ngagulkeun dulur sorangan

12. Carita anu sok dilalakonkeun dina pagelaran wayang disbeutna.....

 1. Wawacan
 2. Hikayat
 3. Carita pantun
 4. Dongeng
 5. Carita wayang

13. Iber perkara hiji kajadian atawa hiji hal, boh sawangan boh pamadegan, dumasar kana kanyataan, disebutna.....

 1. Bewara
 2. Warta
 3. Iklan
 4. Amanat
 5. Medsos

14. Moal jadi jalma luhung,

Lamun teu munjung ka indung.

Moal gede darajat,

Lamun teu hormat ka bapa.

Sajak diluhur mun disawang, eusi na teh nyaeta lamun hayang jadi jalma mulya tur bagja kudu.....

 1. Hormat kanu lewih ti urang
 2. Hormat kanu mingpin urang
 3. Ngingkahan indung bapa bongan kudu hormat
 4. Hormat ka indung jeung ka bapa
 5. Hormat ka bendera

15. Sing getol nginum jajamu

Nu guna na nguatkeun urat

Sing getol neangan elmu

Nu guna na dunya akherat

Disawang tina rarakitan di luhur eusina.....

 1. Silihasih
 2. Sesebred
 3. Piwiruk
 4. Lulucon
 5. Haheureuyan

16. Kakoncara ku ajarana “ing ngarso sung tulodo, iung madya wangun karso, tutwuri handayani” nyaeta....

 1. Moh Hatta
 2. Soekarno
 3. Ki Hajar Dewantara
 4. Cut Nyak Dien
 5. J Habibi

17. Gambaran kajadian anu ditepikeun dina waruga warta (eusi berita) biasana bisa dipake ngajawab pananya.....

 1. Naon, kunaon, tina naon, kusaha, tisaha, kasaha
 2. Saha, naon, iraha, dimana, naha, kumaha
 3. Iraha, ti iraha, nepi ka iraha, dimana, kamana, timana
 4. Naon, kunaon, saha, kusaha, mana, dimana
 5. Mana, nu mana, dimana, timana, kamana, belah mana

18. “Pa, neda widi badé ….heula, hoyong kahampangan!”

 1. ka tukang 
 2. ka payun 
 3. ka pengker 
 4. ka warung 
 5. ka hareup

19. Jalmi anu nyieun warta disebutna.....

 1. Wartawan
 2. Editor
 3. Sponsor
 4. Editing
 5. Headline

20. Hartikeun paribasa ieu “gede hulu”....

 1. sirahna gede
 2. sombong
 3. amis budi
 4. sopan
 5. bageur

21. Hartikeun tataruncingan dihandap ieu.

“Budak leutik ngambay peujit”

 1. Budak nu ngambay peujitna
 2. Jarum jeung benang
 3. Baralak murag ti tangkalna
 4. Orok nu ngambay peujitna
 5. Orok jeung kolotna nu ngambay

22. Karya tulis anu disusun pikeun ngebrehkeun pamadegan nu nulis kana hiji fakta/data/ pamadegan batur dumasar kana runtuyan logika nu tangtu, disebutna.....

 1. Dongeng
 2. Artikel
 3. Novel
 4. Puisi
 5. Sajak

23. Istilah monolog asal tina basa yunani,’monos’ nu hartina.....

 1. Dua
 2. Tilu
 3. Sorangan
 4. Opatan
 5. Limaan

24. Kalimah anu nuduhkeun ucapan langsung, biasana mangrupa cutatan nu diwatesan ku lentong atawa tanda baca disebutna.....

 1. Kalimah teu langsung
 2. Kalimah langsung
 3. Kalimah intrinsik
 4. Kalimah ekstrinsik
 5. Kalimah pamohalan

25. Kalimah anu nuduhkeun ucapan teu langsung, biasana tanpa nyutat deui kecap-kecap panyatur, disebutna....

 1. Kalimah teu langsung
 2. Kalimah langsung
 3. Kalimah intrinsik
 4. Kalimah ekstrinsik
 5. Kalimah pamohalan

26. Kecap drama asal tina basa yunani, nyaeta dramoi hu hartina.....

 1. Ngaganti
 2. Niron atawa niru
 3. Carita
 4. Umpama
 5. Carpon

27. Karangan anu ngebrehkeun paripolah palaku disebutna......

 1. Novel
 2. Carpon
 3. Drama
 4. Sandiwara
 5. Carita

28. Bagian anu ngaberendelkeun ngaran jeung katerangan ngeunaan palaku nyaeta....

 1. Babak jeung adegan
 2. Pertelaan palaku
 3. Candraan
 4. Paguneman
 5. Prolog jeun epilog

29. Bagean anu nerangkeun kaayaan latar, suasana, palaku, kajadian jeung nu lianna nyaeta.....

 1. Pertelaan palaku
 2. Babak jeung adegan
 3. Candraan
 4. Paguneman
 5. Prolog jeung epilog

30. Kalimah langsung para palaku anu silih tempas disebutna.....

 1. Candraan
 2. Pertelaan palaku
 3. Cacak jeung adegan
 4. Paguneman
 5. Prolog jeung epilog

31. Ditulis dina awal drama, jadi manggala sastra, dieusi ku katerangan atawa pamanggih pangarang ngeunaan lalakon anu baris disuguhkeun nyaeta.....

 1. Epilog
 2. Prolog
 3. Paguneman
 4. Candraan
 5. Adegan

32. Ditulis dina panutup drama, dieusi ku kacindekan lalakon jeung nasehat pangarang disebutna....

 1. Paguneman
 2. Prolog
 3. Epilog
 4. Candraan
 5. Pertelaan palaku

33. Teater anu ngandelkeun kekecapan atawa kalimah minangka media utama anu eusina leunjeuran lalakon atawa carita dina wangun naskah skenario nyaeta.....

 1. Teater non verbal
 2. Teater verbal
 3. Drama
 4. Pantun
 5. Sandiwara

34. Pintonan drama anu pintonana ngandelkeun gerak,ibing,lagu,musik jste. Disebutna teater.....

 1. Lakon
 2. Verbal
 3. Non-verbal
 4. Tradisional
 5. Balarea

35. Karangan anu disusun pikeun ngebrehkeun pamadegan nu nulis kana hiji fakta/data/pamadegan batur dumasar kana runtuyan logika nu tangtu, disebutna.....

 1. Esey
 2. Artikel
 3. Pedaran
 4. Makalah
 5. Skripsi

36. Drama anu dialog-dialogna ditepikeun ku cara dihaleuangkeun disebutna.....

 1. Longser
 2. Purnadrama
 3. Gending karesmen
 4. Banjet
 5. Sandiwara

37. Ngajen atawa meunteun kana hiji karya, saperti buku, film, atawa pintonan drama jeung musik (konser), disebutna.....

 1. Apresiasi
 2. Ekspresi
 3. Resensi
 4. Esey
 5. Kritik

38. Bagean anu ulikan sastra anu nyaritakeun kalawan langsung karya sastra saperti nganalisis, napsirkeun, jeung ngajen karya sastra, disebutna.....

 1. Apresiasi sastra
 2. Ekspresi sastra
 3. Kritik sastra
 4. Esey sastra
 5. Artikel sastra

39. Alinea anu eusina ngebrehkeun lumasungna peristiwa atawa kajadian, boh nu sifatna nyata atawa rekaan, disebutna alinea.....

 1. Argumentasi
 2. Deskripsi
 3. Narasi
 4. Eksposisi
 5. Persuasi

40. Ieu dihandap anu henteu kaasup kana cara-cara maca artikel, nyaeta.....

 1. Baca heula sakali ti mamiti nepi ka tamat
 2. Dicatet sakabeh eusina kana buku catetan
 3. Catetkeun hal-hal penting tina eusi artikel
 4. Mun perlu catetkeun saha wae ahli anu dicutat dina eta artikel
 5. Jieun ringkesanana tina artikel anu dibaca

41. Ungkara “asa kagunturan madu, kaurugan menyan putih” ngandung gaya basa....

 1. Ngumpamakeun
 2. Ocon
 3. Mijalma
 4. Rarahulan
 5. Rautan

42. Sisir deungdeung sisir tineung

     Sisir si pamilik sari

     Sikat si pamikat cahya

     Mangka welas mangka asih

     Ka awaking

Mantra anu diluhur kagolong kana....

 1. Jampe
 2. Asihan
 3. Jangjawokan
 4. Singlar
 5. Ajian

43. Ieu dihandap henteu kaasup kana kecap nu dirarangkenan tengah –al-, nyaeta....

 1. Balantik
 2. Lalucu
 3. Lalogor
 4. Baleunghar
 5. Lalulus

44. Minangka karangan panjang dina wangun pupuh, wawacan tek sok dihaleuangkeun. Ngahaleuangkeun wawacan teh disebutna....

 1. Mantun
 2. Nembang
 3. Ngawih
 4. Beluk
 5. Nadoman

45. Ieu dihandap unsur-unsur prosa fiksi anu aya dina wawacan anu mangrupa carita, iwal...

 1. Tema
 2. Palaku
 3. Galur
 4. Amanat
 5. Wirahma

46. Tulisan ngeunaan kahirupan saurang jalma, disebutnaa....

 1. Geografi
 2. Monografi
 3. Biografi
 4. Leksikografi
 5. Paleografi

47. “Manehna geus di nonoman anu keur meujeuhna buta tulang buta daging.” Paribasa keur meujeuhna buta tulang buta daging dina eta kalimah ngandung harti keur meujeuhna ....

 1. Dipiara hade-hade
 2. Beuki dahar
 3. Daekan mun dititah
 4. Gede nafsu hirup di dunya
 5. Hese mun dititah

48. Naskah siaran teu meunang ngahina sual SARA. Ieu dihandap anu lain panjangna tina SARA, nyaeta....

 1. Suku
 2. Ras
 3. Agama
 4. Rasa
 5. Antargolongan

49. Pikeun nanyakeun ‘kaayaan’ ilaharna digunakeun kecap pananya....

 1. Naon
 2. Mana
 3. Kumaha
 4. Naha
 5. Naon sabab

50. Ieu dihandap hal-hal anu ilaharna teu kaasup kana eusi biografi, nyaeta....

 1. Ngaran, tempat, titimangsa lahir, jeung kulawarga
 2. Cita-cita jeung pangalaman
 3. Kakayaan jeung harta banda dipiboga
 4. Pangalaman gawe jeung organisasi
 5. Prestasi nu kungsi kacangking

 

SOAL US BAHASA SUNDA BISA DIDOWNLOAD PADA LINK DIBAWAH INI:

https://drive.google.com/file/d/1246AGCtCI1z_iHb9aHzrqWUufUae7toh/view?usp=sharing

KOMENTARI TULISAN INI